بعد از این شش هزار روز تحصیل
نوک خندهای پر غرور پرندگان به زمین
توهین بامزه ایست...

با نگاه عاقل اندر سفیه می گویند:
قانون جاذبه نیوتن هم عمومی نیست!

علی شیخ پور - 22 فروردین 1384