نه گفته را به جمع آدمیان ره نمی دهند
ما عشق را به قیمت آری گرفته ایم
راهش نمی گذرد از سرای انسانها
آن کس که تو به انتظار فریبش نشسته ای

علی شیخ پور - 16 آذر 1381