ای غـایـب از نــظر به خدا می سـپـارمت    جانم بسـوخـتی و بـه دل دوست دارمت
۲
تـا دامــن کـفـن نکشــم زیــر پــای خـــاک     بـاور مکـن کـه دسـت زدامـن بدارمت
۳
محـراب ابــرویـت بـنـمـا تـا ســحـرگـهـی    دســت دعـا بـرآرم و در گــردن آرمت
۴
گــر بـایــدم شــدن ســوی هــاروت بابــلی     صـد گــونه جــادویـی بکنـم تا بیارمت
۵
خواهم که پیـش میـرمت ای بی وفا طبـیب      بـیــمـار بــازپـرس کـه در انتـظـارمت
۶
صـد جــوی آب بســته ام از دیـده بـرکنـار     بـر بـوی تـخـم مهـرکه در دل بکارمت
۷
خـونم بریـخـت وز غـم عشقـم خـلاص داد      مـنــت پــذیـر غـمزه خـنـجـرگــذارمت
۸
مـی گـریـم و مـرادم از ایـن ســیل اشـکبار     تـخم محـبـت اسـت که در دل بـکارمت
۹
بـارم ده از کـرم سـوی خـود تا به سوز دل      در پـای ، دم به دم گهر از دیده بارمت
۱۰
حافظ شراب وشاهد و رندی نه وضع تست     فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت

حضرت حافظ
----------------------------------------------------------------------------------------
۱
ای مهربـان من، بـه خـدا دوسـت دارمـت    چــون دوسـت دارمت به خدا می ســپارمت
۲
تا صـحـنه قــیـامت و حتــی خـود بهشــت    بـــاور مـکــن کــه دسـت ز دامـن بـدارمت
۳
سرتاسر وجود تو محراب عاشـقی اســت    نـزدیـــک تـر بــیـا کـه فـقـط ســجده آرمـت
۴
تا هسـت چشـم تو کـه بـه جادو نیاز نیست    از پـــیـش تـو کـجـا بــروم تـا بـــیــارمـت!
۵
عشـقـم دوا نکـرده ای ای مهـربان طبـیب    باور بکن بـرای هــمـیـن دوســـت دارمــت
۶
دریـای عشــق، خـاک کند سنگ سخت را    پــیــمـانـه ای بــریــز کـه در دل بـکارمـت
۷
مــنـت گــذار وز غــم عشــقـم جــدا نکــن    بـگــذار تـــا ابــد، کـه غـــلامی گــذارمـت
۸
در دل نــمـی رود کـسـی الا به دســت تــو    دســـت دلـم بـگـیـروکـمـک کــن بـکارمـت
۹
در پیش صاحبان گهر گرچه خـوب نیست،    اذنــم اگـــر دهــی گـهـــر از دیــده بـارمت
۱۰
ای "عشق" هیچ! نـام تـو از او بـلـند شـد    در زیــر سایه اش بـه خــدا مـی سـپـارمـت

ع.ش.ق - 12 فروردین 1383