رفته آبادانی
سبزه ها خشکیدند
گل قرمز پژمرد
بید محزون گله می کرد ز دلتنگی خویش
باغچه می گفت که او
چند روزی است به مهمانی ما سرنزده.
لعنتی برج بلند بغلی،
خورشید را،
مال خود ساخته بود.
رفته آبادانی
دست مریزاد عمران!

علی شیخ پور - 18 شهریور 1381