و چهل روز پیش در چنین روزی
من هفت هزار و هفت صد و هفتاد و هفت روزه شدم !

تاریخ کوچکی است...

انگار یک نفر درون دلم داد می زند:
من یادگار سال های پر از درد دوریم....

علی شیخ پور - 28 آذر 1383
به مناسبت 7817 روزگی!