من انتظار معجزه دارم… نمی شود؟
هنـگام بـازدیـدن یــارم نــمی شود؟

گفتی دعا کنیم و اجابت کنی …چرا؟
آخـر چرا ظـهور بـهارم نـمی شـود؟

آه از غروب های غم انگیز جمعه ها
این هفته هم طلوع نگارم نمی شود؟

علی شیخ پور - 1 بهمن 1383