خوب گوش کن! صدای ناله نوح است
خوبتر ببین! رعد و برق دیوانه است!
به نام خدا
شنوندگان سلام!
ساعت صفر گرامی باد....نام اینجا هنوز تهران است

احسب الناس ان یُترکوا ان یقولوا فلان و فلان؟
خیال کرده اید چه؟ خدا شده اید؟
ویا به دست شماست گردش زمین و زمان؟

زمان تصور خامی است از شب و روز.. نوح پیش شماست!
و داستان عاد و ثمود و غیره و غیره ،
تشبیه نا سپاسی تهرانیان به خداست...

ای شهر مهربان پر از دل خداحافظ
دیوارهای ساده کاگل خداحافظ...

علی شیخ پور - 13 بهمن 1383