چاره هر شکستگی آتـل است، اما تو
به دل شکسته من دل ببند...دل

علی شیخ پور - 9 فروردین 1384