در زدی ،
آمدم ،
هیچ کس نبود.

نامه ای بود.
خط او بود: " آمدم، در زدم، هیچ کس نبود"

علی شیخ پور - 28 شهریور 1381