با سکوتی همه همهمه ها را بشکن
شــیـشه  خانه تـنهایی مــا را بشکن
خســته ام از هـمه آیــنه هـای خالی
این هـمه آیـنه روی و ریا را بشکن

علی شیخ پور - 24 آذر 1384