پاشیده گرد شب به تمام چنارها
آیینه ها اسیر هجوم غبارها

خرداد و باغ یخ زده و دست های سرد
مخصوص قصه ها شده دیگر بهارها

از بس درخت های خدا را بریده اند
نسل جدید رنگ خدا را ندیده اند

از باغهای شهر قدیمی نشانه نیست
پروانه ها به ختم شقایق رسیده اند

علی شیخ پور - 4 خرداد 1384