درخت دافعه دارد که سیب می افتد
وگرنه هیچ سقوطی نشان جاذبه نیست

علی شیخ پور - 25 مرداد 1385