حالا که بی خیال و سبک بال می زنی،
با حال و روز شاپرکان آشنا شدی؟

عاشق شدی و به تو طعنه می زنند؟
قصه تمام گشته... تو هم پادشا شدی

انگار یک طلوع به تو خنده می کند
وقتی که فکر می کنی از خواب پا شدی

فرهادوار بیا و به محبوب سجده کن
شاید تو هم بهانه افسانه ها شدی

علی شیخ پور- 1 آبان 1385