اول دلم را صفا داد
دوم دلم را جلا داد
سوم به باد فنا داد
عشق تو خاکستر من

علی شیخ پور - 29 تیر 1386