من قانعم به لحظه ای از این بهارها
حتی فقط به دیدن این تک چنارها

فرقی نمی کند به خدا پیش چشم من
سنگینی درخت و سادگی سبزه زارها

علی شیخ پور - 12 اسفند 1386