یونیت تستر هیدرولیک به منظور تست سرعت، قدرت و صحت عملکرد جک های هیدرولیک مورد استفاده در هلی کوپترها طراحی و ساخته شد. این پروژه که تقریبا یک سال به طول انجامید شامل مطالعه اولیه بر روی عملکرد جک های هیدرولیک، طراحی کانسپت اولیه از یونیت تستر، طراحی مدار هیدرولیک، انتخاب اجزای مدار، طراحی ارگونومیک کل یونیت، طراحی قطعات مکانیکی و در نهایت تولید و اسمبل بود. تمام این مراحل از صفر تا صد توسط اینجانب با نظارت مهندسان شرکت سروهیدرولیک پویا صورت پذیرفت.

طراحی مدارهای برقی و سیم کشی سیستم توسط تیم دیگری صورت پذیرفت. در طی این پروژه به منظور شبیه سازی نیروی مقاوم در برابر حرکت جک های هیدرولیک، یک پکیج فنر با عملکرد بسیار خاصی اختراع گردید. این پکیج به گونه ای طراحی شده است که فنر داخل آن هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت، در برابر حرکت جک مقاومت می نماید. با توجه به اینکه فنرهای موجود در صنعت یا فنرکششی هستند یا فنر فشاری، دستیابی به چنین عملکردی با یک فنر تکی، امری غیر ممکن به نظر میرسد که البته در این پروژه اختراع و به کار گرفته شد.

The hydraulic tester unit was designed and built to test the speed, power and performance of hydraulic actuator used in helicopters. The project, which lasted almost a year, included a preliminary study on the performance of hydraulic actuators, the initial concept design of the tester unit, the design of the hydraulic circuit, the selection of circuit components, the ergonomic design of the whole unit, the design of mechanical components and finally production and assembly. All these steps from A-to-Z were performed by me under the supervision of the engineers of Servohyd Company. The electrical circuits and wiring of the system were designed by another team.

During this project, in order to simulate the force resistant to the movement of hydraulic actuators, a spring package with a very special function was invented. This package is designed in such a way that the spring inside it, both on the way and on the way back, resists the movement of the actuator. Given that the springs in the industry are either traction springs or compression springs, achieving such a function with a single spring seems impossible, which of course was invented and applied in this project.


دستگاه تستر هیدرولیک