اهرم ها یکی از مکانیزم های پایه می باشند که ساختار ساده ای داشته ولی در بسیاری از مکانیزم های پیچیده مشاهده می شوند. اهرم یا Lever دارای سه جزء است که با آن شناسایی می شود:

  • تکیه گاه (مرکز دوران) Fulcrum
  • نیروی محرک (ورودی) Effort
  • نیروی مقاوم (خروجی) Load

بسته به اینکه این سه جزء با چه ترتیبی قرار گرفته باشند، سه نوع اهرم مختلف می توان تشکیل داد.

اهرم نوع اول:
تکیه گاه در وسط
ورودی و خروجی در دو طرف

اهرم نوع اول


اهرم نوع دوم:
تکیه گاه در یک سمت،
نیروی ورودی دور از تکیه گاه
نیروی مقاوم نزدیک به تکیه گاه

اهرم نوع دوم


اهرم نوع سوم:

تکیه گاه در یک سمت
نیروی محرک نزدیک به تکیه گاه
نیروی مقاوم دور از تکیه گاه

اهرم نوع سوم