گذر کنیم از دراز گوئی . نه؟
مگر ندید ه ای که غریبان دور از خانه ،
نماز عشق را شکسته می خوانند؟

علی شیخ پور - 2 آذر 1381