دوستان من فردا
پرواز خواهم کرد
و بر اوج دنیا خواهم ایستاد ٫ آری
خواستن٫ توانستن
صبح رفت٫ تاریکی و شب آمد
شب و تاریکی رفت اما
باز امروز آمد
لعنتی فردا !

علی شیخ پور - 13 آذر 1381