من میرم غصه میارم تو برام قصه بیار
من میرم اشک میارم تو برام عشق بیار
من میرم خاک میارم تو برام پاکی بیار

خاک و غصه رو یکی کن
تا که اشک روش بریزیم

قصه پاکی عشق رو
با گِلی نو بنویسیم

علی شیخ پور - 30 آذر 1381