آخرین سنگ و آخرین پرتاب؛
شیشه یک سو و دشمنان یک سو ،
سنگ به دستان همرزم
اما خواب.

با شکستن شیشه،
بشکنم خواب سنگین را ؟
یا که دشمنانم را...؟

آری آخرین تصمیم،
آری آخرین پرتاب.

علی شیخ پور - 7 دی 1381