چه نابرابر است جنگ من و تو
قبول ندارم؛
به جنگ آمده ای بی خبر و تیغ عشق آوردی؛
حساب نکردی که من به جز تو هیچ ندارم؟

علی شیخ پور - 28 دی 1381