الف ، نون ، ت...
بگذریم
انتظار!
همه از عشق سرودیم و نگفتیم که زیبا ، او بود
الف ، نون ، ت
آری
" تو" را گفتم

علی شیخ پور - 28 بهمن 1381