نبودنت یه رازه
خدا اینو می دونه
تا وقتی برنگشتی
باید مخفی بمونه

دلم مال خودم بود
اگه نرفته بودی
دیگه حرفی نداشتم
اگه پیشم می موندی

اگه نرفته بودی
دنیا همش بهار بود
بدا پاییز می خواستند
چاره فقط سفر بود

اگه نرفته بودی
آدم بدا، خوب بودن
چه فایده داشت که خوبا
بدون نشون می موندن

اگه نرفته بودی
به جای شعر گفتن
کنار تو می شستیم
شنفتن و نگفتن

اگر نرفته بودی
عشق دیگه آخر نداشت
چشم به کجا می دوختیم؟
در دیگه معنا نداشت

ولی اگر بمونی
پر از تماشا می شم
جون خودم راست می گم
خودم غلامت می شم

کلی برات حرف دارم
گر چه خودت می دونی
اگر بـیای یه روزی
می خوام پیشم بمونی

حرف دیگه ندارم
دلم دیگه تموم شد
اگه میشه زود بیا
باز دوباره خزون شد

علی شیخ پور - 8 اسفند 1381