کاش می پریدم از امروز
به سوی روزهای بارانی
دلم عجیب هوای آن را کرد
که در پیاده روی خالی از عابر
به زیر نم نم باران و عطر غبار
خیمه خویش را به پا دارم
و در کنار درش چشم خواب آلود را
به انتهای راه ناتمام تو بسپارم

علی شیخ پور - 15 اسفند 1381