باز هم نازک تر، باز هم نازک تر باش
باز هم زیبا تر، باز هم زیبا تر باش
عادت بکن که مثل گل سرخ بشکفی
هنگام عشق به بوی اقاقی ها
عادت بکن که تن ز نم نم باران نپوشانی
ای غنچه لطیف، ای خدای خوبی ها
یک بار هم چو من، دل نازک بپروران
تا مثل اشک بباری به بی وفایی ها
تن- شیشه ای! همه آه من توئی
تنها رها مکن دل من را به بی پناهی ها

علی شیخ پور - 28 اسفند 1381