خاکستری چه رنگ بدی است!
یک روز
دلم گرفته بود ز رسم بد دل شکستنها
نه آسمان سپید می بارید
نه شاخه گل فکر بلبل بود
که باد آمد و برگ را چو خاکستر برد
و رنگ خوش سبز باغ را
به دست بی محبت فصل خزان سپرد

علی شیخ پور - 30 فروردین 1381