قشنگترین جدایی
بین همه قصه ها
ساده ترین مسافر
بین همه خسته ها

غریب دوست داشتنی!
آخه حواست کجاست؟
قلبتو جا گذاشتی
تو دفتر خاطرات !

گم که شدی تو جاده
تازه نفس کشیدم
به دور خاطراتم
عکس قفس کشیدم

علی شیخ پور - 28 اردیبهشت 1382