نه گرگ، نه نان، هیچ یک، ولی...
عشق را ز هر طرف که بخوانی همان عشق است!

علی شیخ پور - 7 خرداد 1382