حالا که در دل داغدار تابستان
اینقدر هوا سرد است،
شاید خیال سپیدی برفهای شش ماه بعد از این،
دلگرممان کند.

علی شیخ پور - 28 خرداد 1382