بندواره یا لینکیج ها گروهی از مکانیزم ها هستند که قطعات آن با اتصال لولا به یکدیگر متصل شده اند. نوع خاصی از بندواره ها به نام چهارمیله ای یا Four bar linkage به دلیل اینکه 1 درجه آزادی داشته و بی نهایت حرکت مختلف هندسی از آن تولید می شود، بسیار مورد توجه طراحان مکانیزم ها می باشد. در این مطلب با بندواره های معروف آشنا می شویم و همچنین روش طراحی چهارمیله ای را فرا خواهیم گرفت.

قبل از آنکه کامپیوتر اختراع شود، افرادی که بندواره های مفیدی طراحی میکردند، مکانیزم را به نام خود ثبت می کردند. بنابراین تعداد زیادی از بندواره های معروف که در صنعت پرکاربرد هستند به اسم افراد مختلفی است که آنها را طراحی کرده اند. فایل های فوق به نحوی نامگذازی شده است که نام افراد یا نام مکانیزم ها از روی نام فایل مشخص باشد.