بیا و بغض را ترانه کن ای دوست

بیا و در دل من خانه کن ای دوست

بیـــا و هر چه که بودم بـــــبر از یاد

مرا به عشــــق جاودانه کن ای دوست

قبل از سفر مکه
علی شیخ پور - 16 مرداد 1382