دیدی از عشق علی

کعبه پهلویش شکست؟! 

علی شیخ پور - 19 شهریور 1382