توانگر بود هر که نادان بود
شکم پروری کار گرگان بود

ندیدی اجل را که چون سر رسید
از آن پس کسی گنج قارون ندید

چو خواهی به محشر نباشی خجل
"بیا تا برآریم دستی ز دل"

علی شیخ پور -  9 مهر 1382