از آخرین غزلم میوه ای بچین شاید
شاید که بعد از این غزلک ها به بار ننشینند

دستم نمی رسد به باغ پر از سیب خاطرات
چشمان خسته ام دگر نمی بینند

من می روم بخوابم اگر آمدی بگو
پروانه ها دل من را صدا کنند
من هم قسم به پاکی عشقم که می دهم
از خواب سیب برایت بیاورند!

علی شیخ پور - 7 آبان 1382