من جز غم هجران تو چیزی که ندارم
پس هدیه به جز اشک برایت چه بیارم

نزدیک تو بودن چو پناهگاه امن است
دور از رخ تو خانه و کاشانه ندارم

والله که خاک در تو مهر نماز است
مپسند که سر در ره صحرا بگذارم

بیگانه چو منعم کند از عشق تو هیهات
هیهات که از مهر تو من دست بدارم

منعم نکن از وصف رخ یار، غریبه!
بگذار قلم را به عبادت بگمارم

علی شیخ پور - 20 آبان 1382