از آن زمان که دلم را ربوده اند
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

آنجا که میروی نگرانی ز جیب نسیت
مکه مدینه پر از دلربا و دل دزد است

چندماه پس از سفر حج
علی شیخ پور - 7 آذر 1382