زمانی می رسد
آری
که ساعت ها نمی دانند

و طوفانی که می آید
غریب و آشنا، شاه و گدا ، جاهل و عالم را
چه فرقی می کند
کاه و علف را
می برد تا پشت دریاها...

و می ماند دوخط شعر
که در عاشق ترین روز بهاری گفته بودم 

علی شیخ پور - 13 آذر 1382