وقتی که از همه جا می بُری عشق است.
وقتی که با تمام وجود، کله می شوی ،
محکم به سنگ سیا می خوری عشق است.

با عشق می پری تا کبود و تا نیلی
فرقی نمی کند سقوط می کنی تا سرخ...

وقتی که قصه تمام شد صبور باش
نزدیک قله شکایت کنی زشت است...

علی شیخ پور - 16 دی 1382