دیــدی که از دل تو در نمی آید؟
گفتم که: عشـق با خبـر نـمی آید
حالا بیا هـــزار لا بکـش دیـوار
بیچاره! عشق که از در نمی آیـد

علی شیخ پور - 3 بهمن 1382