آغاز می کنم تو را که به دریا رسیده ای
آغاز می کنم تو را که ندانسته پر زدی
صدها دل اسیر را به تماشا کشانده ای
پرواز می کنم، پرواز می کنم
این بار دفتر دل را به پاس عشق
با اسم خوب تو آغاز می کنم

علی شیخ پور - 15 اسفند 1382