دل را به کسی نمی دهم چون
از دست تو دل گرفته ام من

علی شیخ پور - 5 فروردین 1383