گفتی شبی دعا کنمت، گــفتمت مگو

قول دروغکی ، به خدا غم می آورد

وقتی به فکر تو هستم خدای می داند

مغزم فضا برای دعــا کـم مـی آورد

علی شیخ پور - 22 فروردین 1383