پس چپست فرقتان
با هندوان گاوپرست پر از وهم و اشتباه؟
حساب های پس انداز و خانه و ماشین
دچار کرده شما را به شرک و گناه!  

در معبد شما برای هر کس که پول ندارد برای فرداها
مثلا گاو پلو بخرد (‌که مثل گاو بخورد!)
تمام کوچه های محبت ورود ممنوع است...

هی با توام رفیق!
باید تمام قاعده ها را به هم بزنیم،
در آسمان تمیزی به دور از معبد،
به زیر نم نم باران قدم بزنیم...

علی شیخ پور - 2 اردیبهشت 1383