مسیر پیچیده ای که این تختخواب طی میکند تا در جایگاه مبل قرار بگیرد، تماما به کمک یک مکانیزم چهارمیله ای با یک درجه آزادی طراحی شده است. به کمک چهار میله ای میتوان جسم مورد نظر را در مسیری مشخصی هدایت نمود.