درب این جعبه ابزار به کمک 4 میله ای از مسیر خاصی باز می شود که هنگام باز شدن، دسته را دور میزند و با آن برخورد نمیکند.