اگر دقت نمایید، بال طراحی شده از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول یک چهار میله است و قسمت دوم (قسمتی که پرهای پرنده به مکانیزم متصل شده است)، در واقع بند معلق چهارمیله ای مورد نظر است.