قطعه زردرنگ که دو تکه ی درب را به هم متصل میکند در واقع بند سوم (بند معلق) یک چهار میله ایست که زوایا و وضعیت های آن در حین حرکت به دقت طراحی شده است. قسمت دوم درب نیز با اتصالاتی که هم به قسمت اول (به کمک چرخ دنده) و هم به قطعه زردرنگ (به کمک لولا) دارد، از وضعیت های مطلوب طراحی شده عبور میکند.