قسمت سبز رنگ که بدنه اصلی این صندلی است، بند معلق یک چهار میله ای است که از یک سو به کمک لولا به چوب پایینی لولا شده و از سوی دیگر به کمک اتصال slider به ستون چوبی صندلی ارتباط پیدا کرده است.