میز چرخان

درفیلم اول نحوه عملکرد میز چرخان را مشاهده می نمایید. در فیلم دوم مکانیزم های لغزنده لنگی (که چرخش را به حرکت خطی تبدیل می کنند) به وضوح قابل مشاهده است.